Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Seybelt Paardencoaching (Eenmanszaak)

 

Artikel 1: Toepassing

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Seybelt Paardencoaching evenals op alle overeenkomsten tussen Seybelt Paardencoaching en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van individuele coaching, teamcoaching en workshops, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘opdracht’.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Seybelt Paardencoaching.

1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Seybelt Paardencoaching schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht.

Alle aanbiedingen en offertes van Seybelt Paardencoaching zijn vrijblijvend. De overeenkomst tussen Seybelt Paardencoaching en de opdrachtgever komt tot stand door (1) ondertekening van de offerte door de opdrachtgever, (2) door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of (3) door de bevestiging per email aan of door opdrachtgever.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht.

3.1 Seybelt Paardencoaching is gerechtigd: -het programma van workshops tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering;

3.2 Voor zover de uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt, staat deze ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. De opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever, of vice versa, streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer heeft de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

Artikel 4: Annulering of verplaatsen van de coaching / workshop door de opdrachtgever:

4.1 Annulering of verplaatsen van individuele begeleiding/coaching door opdrachtgever: a. Annulering of verplaatsing van de individuele begeleiding of coaching kan kosteloos geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de sessie. b. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaande aan de sessie wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de sessie wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

4.2 Annulering of verplaatsen van workshops door opdrachtgever: a. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een workshop schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of e-maildatum.

  1. Na totstandkoming van de overeenkomst zal, bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn als bedoeld in 4.1 € 200,-exclusief BTW aan administratiekosten in rekening worden gebracht. c. Annulering door de opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden. Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed. De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen. d. Verplaatsen is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Seybelt Paardencoaching.

Artikel 5:  Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de workshop laten deelnemen, indien dat aan Seybelt Paardencoaching wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de workshop. Vervanging na de start van de workshop/opleiding of opdracht is niet meer toegestaan.

Artikel 6: Prijzen

Alle aanbiedingen van Seybelt Paardencoaching zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. Workshops/maatwerktrajecten: de kosten worden berekend per dagdeel; -Coaching, begeleiding- en evaluatiegesprekken; de kosten worden berekend per sessie van 1,5 -2 uur.

Artikel 7:  Betaling

7.1 Seybelt Paardencoaching brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Alle diensten worden bij aanvang van de opdracht gefactureerd (met een maximum van 3 maanden). Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening binnen een termijn van 14 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Seybelt Paardencoaching.

7.2 Indien de opdrachtgever de door Seybelt Paardencoaching gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is  Seybelt Paardencoaching  steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

 

7.3 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Seybelt Paardencoaching alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, evenals de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,-

7.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Seybelt Paardencoaching gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de coaching/workshop te weigeren. Artikel 8: Opschorting en ontbinding: Seybelt Paardencoaching heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een coachingstraject of workshop te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 9: Auteursrecht

9.1 Het auteursrecht op het door Seybelt Paardencoaching ontwikkelde workshopmateriaal berust bij Seybelt Paardencoaching, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Seybelt Paardencoaching zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Artikel 10:  Aansprakelijkheid

10.1 Seybelt Paardencoaching spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig haar algemene voorwaarden uit te voeren.

10.2 Seybelt Paardencoaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behalve als haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

10.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 3 (drie) maanden.

10.4 Seybelt Paardencoaching zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van: -enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. -onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de vooraf essentiële informatie.

10.5 Seybelt Paardencoaching is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

10.6 Seybelt Paardencoaching zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks bij zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

10.7 In geval een activiteit, een programma (onderdeel) bevat waarin gewerkt wordt met paarden, dienen de deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Deelnemers zijn tevens zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleding en schoeisel voor dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit. Het bepaalde in het 2e en 3e lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11: Persoonsregistratie

11.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/opdrachtgever worden verkregen worden door Seybelt Paardencoaching strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet-en regelgeving behandeld.

11.2 Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Seybelt Paardencoaching en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van workshops en coaching. Indien de opdrachtgever/deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen workshop/opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op iedere overeenkomst tussen Seybelt Paardencoaching en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.